วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กิํศัพท์ที่มีจิศัพท์อยู่ท้าย มีความหมายน้อย.


จิอนฺโต กิํสทฺโท อปฺปตฺถโชตโก.

กิํศัพท์ที่มีจิศัพท์อยู่ท้าย มีความหมายน้อย.

ยํกิญฺจีติ อนวเสสปริยาทาเน นิปาโต. อปฺปกตฺถวาจโก จิการนฺตํ กึสทฺทมาทิมฺหิ ยํสทฺเทน โยเชตฺวา วุตฺตตฺตา. วุตฺตญฺจ
                              จินฺโต กาโก กึสทฺโท จ   อปฺปกตฺถสฺส วาจโก,
                              ยการยุตฺโต อาทิมฺหิ           สกลตฺถสฺส วาจโกติ.
(นิรุตติสารมัญชุสา นฺยาสอภินวฏีกา อธิบายคาถา (ก) ของกัจจายนไวยากรณ์ในคัมภีร์นยาสะ)

๑. ศัพท์ว่า กา โก กึ  ที่มี  จิ เป็นที่สุด  บอกอรรถคือน้อย.
๒. ในกรณีที่ กา โก กิํ มี จิ เป็นที่สุด และมี ย อยู่ข้างหน้า กล่าวอรรถว่า ทั้งหมด