นมักการปกรณ์

นมักการปกรณ์ พร้อมทั้งฎีกา

คลิ๊กที่ชื่อเรื่อง เพื่อเข้าไปอ่านในแต่ละครั้ง


 ๑) คาถาที่ ๑ ข้อความเริ่มต้นปกรณ์

๒) อธิบาย ข้อความเบื้องต้น และ คำว่า สุคตํ ที่ ๑ ในคาถาที่ ๑

๓) อธิบายคำว่า สุคตํ ที่ ๒ คาถาที่ ๑ จบ

๔.อธิบายคำว่า เสฏฺฐํ ในคาถา ๑

๕. นมกฺการฎีกา อธิบายคำว่า กุสลํกุสลํ ชหํ ในคาถา ๑

๖. นมกฺการฎีกา อธิบายคำว่า อมตํ อมตํ ในคาถา ๑

. นมกฺการฎีกา อธิบายคำว่า สนฺตํ ในคาถา ๑

๘. นมกฺการฎีกา อธิบายคำว่า อสมํ อสมํ ททํ ในคาถา ๑

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น