วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

๙. อัคคัคคสมณปัญหา ปัญหาว่าด้วยสมณะผู้ยอดเยี่ยม

 

๙. อคฺคคฺคสมณปญฺโห

. อัคคัคคสมณปัญหา

ปัญหาว่าด้วยสมณะผู้ยอดเยี่ยม

. ‘‘ภนฺเต นาคเสน, ภาสิตมฺเปตํ ภควตา อาสวานํ ขยา สมโณ โหตีติฯ

มิลินฺโท ราชา พระเจ้ามิลินท์ อาห ตรัสถามแล้ว อิติ ว่า ภนฺเต นาคเสน ข้าแต่พระนาคเสน ผู้เจริญ, เอตํ วจนํ ข้อความนี้ อิติ ว่า (อาสวานํ ขยา สมโณ โหติ) ปุคฺคโล บุคคล สมโณ ชื่อว่า เป็นสมณะ ขยา=ขยาย เพราะการสิ้นไป อาสวานํ แห่งอาสวะทั้งหลาย โหติ ย่อมเป็น ดังนี้ ภควตา อันพระผู้มีพระภาค ภาสิตมฺปิ ก็ทรงภาษิตไว้แล้ว,

 [๙] พระเจ้ามิลินท์ พระคุณเจ้านาคเสน พระผู้มีพระภาคทรงภาษิตความข้อนี้ไว้ว่า

อาสวานํ ขยา สมโณ โหติ[1]

ชื่อว่า เป็นสมณะ เพราะความสิ้นอาสวะทั้งหลายดังนี้

 

ปุน จ ภณิตํ

‘‘‘จตุพฺภิ ธมฺเมหิ สมงฺคิภูตํ,

ตํ เว นรํ สมณํ อาหุ โลเกติฯ

จ แต่ว่า เอตํ วจนํ ข้อความนี้ อิติ ว่า

จตุพฺภิ อมฺเมหิ สมงฺคิภูตํ

ตํ เว นรํ สมณํ อาหุ โลเก

ก็ เอตํ วจนํ คำนี้ อิติ ว่า  (ปณฺฑิตา) บัณฑิตทั้งหลาย อาหุ เรียกแล้ว ตํ เว นรํ ซึ่งนรชนนั้น สมงฺคิภูตํ[2] = สมนฺนาคตํ ผู้ประกอบแล้ว ธมฺเมหิ ด้วยธรรมทั้งหลาย จตูหิสมณํ ว่าเป็นสมณะ โลเก ในโลก ดังนี้ ภควตา อันพระผู้มีพระภาค ภณิตํ ทรงภาษิตไว้ ปุน อีก

และตรัสอีกว่า

จตุพฺภิ ธมฺเมหิ สมงฺคิภูตํ

ตํ เว นรํ สมณํ อาหุ โลเก[3]

นรชนนั้นแลผู้พรั่งพร้อมด้วยธรรมทั้ง ๔ ประการ บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า เป็นสมณะในโลก ดังนี้

 

ตตฺริเม จตฺตาโร ธมฺมา ขนฺติ อปฺปาหารตา รติวิปฺปหานํ อากิญฺจญฺญํฯ

ตตฺร ภาสิเตสุ บรรดาคำที่ตรัสที่ไว้นั้น จตฺตาโร ธมฺมา ธรรมทั้งหลาย ๔ อิเม เหล่านี้ คือ ขนฺติ ความอดทน อปฺปาหารตา ความเป็นผู้มีอาหารน้อย รติวิปฺปหานํ การละความยินดี อากิญฺจญฺญํ ความไม่มีสิ่งยุ่งเกี่ยว

ในคำที่ตรัสไว้นั้น ธรรม ๔ อย่างเหล่านี้ ได้แก่ ๑. ขันติ ความอดทน ๒. อัปปาหารตา ความเป็นผู้มีอาหารน้อย ๓. รติวิปปหานัง การละความยินดี ๔. อากิญจัญญัง ความไม่มีสิ่งยุ่งเกี่ยว.

 

สพฺพานิ ปเนตานิ อปริกฺขีณาสวสฺส สกิเลสสฺเสว โหนฺติฯ ยทิ, ภนฺเต นาคเสน, อาสวานํ ขยา สมโณ โหติ, เตน หิ จตุพฺภิ ธมฺเมหิ สมงฺคิภูตํ, ตํ เว นรํ สมณํ อาหุ โลเกติ ยํ วจนํ, ตํ มิจฺฉาฯ ยทิ จตุพฺภิ ธมฺเมหิ สมงฺคิภูโต สมโณ โหติ, เตน หิ อาสวานํ ขยา สมโณ โหตีติ ตมฺปิ วจนํ มิจฺฉา, อยมฺปิ อุภโต โกฏิโก ปญฺโห ตวานุปฺปตฺโต, โส ตยา นิพฺพาหิตพฺโพ’’ติฯ

ปน ก็ เอตานิ สิ่งเหล่านี้ สพฺพานิ ทั้งหมด ปุคฺคลสฺส ของบุคคล อปริกฺขีณาสวสฺส ผู้มีอาสวะยังไม่หมดสิ้น สกิเลสสฺส เอว ยังมีกิเลสอยู่นั่นเทียว[4] โหนฺติ มีอยู่. ภนฺเต นาคเสน ข้าแต่พระนาคเสนผู้เจริญ ยทิ ถ้าว่า ปุคฺคโล บุคคล สมโณ ชื่อว่าเป็นสมณะ ขยา เพราะสิ้น อาสวานํ แห่งอาสวะทั้งหลาย โหติ ย่อมเป็น ไซร้, เตน หิ ถ้าอย่างนั้น ยํ วจนํ คำใด อิติ ว่า (ปณฺฑิตา) บัณฑิตทั้งหลาย อาหุ เรียกแล้ว ตํ เว นรํ ซึ่งนรชนนั้น สมงฺคิภูตํ ผู้ประกอบแล้ว ธมฺเมหิ ด้วยธรรมทั้งหลาย จตูหิสมณํ ว่าเป็นสมณะ โลเก ในโลก ดังนี้, ตํ วจนํ คำนั้น มิจฺฉา เป็นอันผิด. ยทิ ถ้าว่า ปุคฺคโล บุคคล สมงฺคิภูโต ผู้ประกอบแล้ว ธมฺเมหิ ด้วยธรรมทั้งหลาย จตุพฺภิสมโณ เป็นสมณะ โหติ ย่อมเป็น ไซร้, เตน หิ ถ้าอย่างนั้น ตมฺปิ วจนํ คำแม้นั้น อิติ ว่า ปุคฺคโล บุคคล สมโณ ชื่อว่าเป็นสมณะ ขยา เพราะสิ้น อาสวานํ แห่งอาสวะทั้งหลาย โหติ ย่อมเป็น ดังนี้ มิจฺฉา เป็นอันผิดไป อยมฺปิ ปญฺโห ปัญหาแม้นี้ โกฏิโก มีที่สุด อุภโต โดยส่วนสอง อนุปฺปตฺโต มาถึงแล้ว ตว แก่ท่าน, โส ปญฺโห ปัญหานั้น ตยา อันท่าน นิพฺพาหิตพฺโพ = กเถตพฺโพ พึงแถลงเถิด ดังนี้.

ก็สิ่งทั้งหมดนี้ ย่อมมีแก่ผู้ที่ยังไม่สิ้นอาสวะ ยังมีกิเลสอยู่นั่นเทียว พระคุณเจ้านาคเสน ถ้าหากว่า บุคคลเป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย จริงไซร้ ถ้าอย่างนั้น คำที่ตรัสไว้ว่า นระนั้นแลผู้พรั่งพร้อมด้วยธรรม ๔ ประการ บัณฑิตทั้งหลายกล่าวเป็นสมณะในโลก ดังนี้ ก็ย่อมไม่ถูกต้อง ถ้าหากเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยธรรม ๔ ประการ ชื่อว่าเป็นสมณะจริงไซร้ ถ้าอย่างนั้น คำที่ตรัสว่า ชื่อว่าเป็นสมณะ ก็เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย ดังนี้ ก็ย่อมไม่ถูกต้อง ปัญหาข้อนี้ ก็มี ๒ เงื่อน ตกถึงแก่ท่านแล้ว ขอท่านพึงคลี่คลายปัญหานั้นเถิด

 

‘‘ภาสิตมฺเปตํ, มหาราช, ภควตา อาสวานํ ขยา สมโณ โหตีติฯ ปุน จ ภณิตํ จตุพฺภิ ธมฺเมหิ สมงฺคิภูตํ, ตํ เว นรํ สมณํ อาหุ โลเกติฯ ตทิทํ, มหาราช, วจนํ เตสํ เตสํ ปุคฺคลานํ คุณวเสน ภณิตํ จตุพฺภิ ธมฺเมหิ สมงฺคิภูตํ, ตํ เว นรํ สมณํ อาหุ โลเกติ, อิทํ ปน นิรวเสสวจนํ อาสวานํ ขยา สมโณ โหตีติฯ 

นาคเสนตฺเถโร พระนาคเสนเถระ อาห ทูลแล้ว อิติ ว่า มหาราช มหาบพิตร เอตํ วจนํ ข้อความนี้ อิติ ว่า (อาสวานํ ขยา สมโณ โหติ) ปุคฺคโล บุคคล สมโณ ชื่อว่า เป็นสมณะ ขยา=ขยาย เพราะการสิ้นไป อาสวานํ แห่งอาสวะทั้งหลาย โหติ ย่อมเป็น ดังนี้ ภควตา อันพระผู้มีพระภาค ภาสิตมฺปิ ก็ทรงภาษิตไว้แล้ว, ก็ เอตํ วจนํ ข้อความนี้ อิติ ว่า

จตุพฺภิ อมฺเมหิ สมงฺคิภูตํ

ตํ เว นรํ สมณํ อาหุ โลเก

(ปณฺฑิตา) บัณฑิตทั้งหลาย อาหุ เรียกแล้ว ตํ เว นรํ ซึ่งนรชนนั้น สมงฺคิภูตํ ผู้ประกอบแล้ว ธมฺเมหิ ด้วยธรรมทั้งหลาย จตูหิสมณํ ว่าเป็นสมณะ โลเก ในโลก ดังนี้ ภควตา อันพระผู้มีพระภาค ภณิตํ ก็ทรงภาษิตไว้ ปุน อีก. มหาราช มหาบพิตร ตทิทํ วจนํ คำนี้นั้น อิติ ว่า (ปณฺฑิตา) บัณฑิตทั้งหลาย อาหุ เรียกแล้ว ตํ เว นรํ ซึ่งนรชนนั้น สมงฺคิภูตํ ผู้ประกอบแล้ว ธมฺเมหิ ด้วยธรรมทั้งหลาย จตูหิสมณํ ว่าเป็นสมณะ โลเก ในโลก ดังนี้ ภควตา อันพระผู้มีพระภาค ภณิตํ ตรัสไว้ คุณวเสน ด้วยความเป็นคุณ เตสํ เตสํ ปุคฺคลานํ แห่งบุคคลทั้งหลายเหล่านั้น[5], ปน แต่ อิทํ วจนํ คำนี้ อิติ ว่า ปุคฺคโล บุคคล สมโณ ชื่อว่า เป็นสมณะ ขยา=ขยาย เพราะการสิ้นไป อาสวานํ แห่งอาสวะทั้งหลาย โหติ ย่อมเป็น ดังนี้ นิรวเสสวจนํ เป็นคำที่หาส่วนเหลือมิได้[6].

พระนาคเสน ขอถวายพระพร มหาบพิตร พระผู้มีพระภาคทรงภาษิตความข้อนี้ไว้ว่า ชื่อว่าเป็นสมณะ ก็เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายดังนี้ จริง และตรัสไว้อีกว่า นระนั้นแลผู้พรั่งพร้อมด้วยธรรม ๔ ประการ บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า เป็นสมณะในโลก ดังนี้ จริง ขอถวายพระพร คำนี้ที่ว่า นระนั้นแลผู้พรั่งพร้อมด้วยธรรม ๔ ประการ บัณฑิตทั้งหลาย กล่าวว่า เป็นสมณะในโลก ดังนี้ นั้น ตรัสไว้เกี่ยวกับเป็นคุณธรรมสำหรับบุคคลเหล่านั้น ส่วนคำว่า ชื่อว่าเป็นสมณะ ก็เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย ดังนี้ นี้ เป็นคำพูดที่หาส่วนเหลือมิได้

 

‘‘อปิ จ, มหาราช, เย เกจิ กิเลสูปสมาย ปฏิปนฺนา, เต สพฺเพ อุปาทายุปาทาย สมโณ ขีณาสโว อคฺคมกฺขายติฯ ยถา, มหาราช, ยานิ กานิจิ ชลชถลชปุปฺผานิ, วสฺสิกํ เตสํ อคฺคมกฺขายติ, อวเสสานิ ยานิ กานิจิ วิวิธานิ ปุปฺผชาตานิ, สพฺพานิ ตานิ ปุปฺผานิ เยว, อุปาทายุปาทาย ปน วสฺสิกํ เยว ปุปฺผํ ชนสฺส ปตฺถิตํ ปิหยิตํฯ เอวเมว โข, มหาราช, เย เกจิ กิเลสูปสมาย ปฏิปนฺนา, เต สพฺเพ อุปาทายุปาทาย สมโณ ขีณาสโว อคฺคมกฺขายติฯ

มหาราช มหาบพิตร อปิ จ อีกอย่างหนึ่ง[7] เย เกจิ บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ปฏิปนฺนา เป็นผู้ปฏิบัติแล้ว กิเลสูปสมาย เพื่อความสงบระงับแห่งกิเลส, ขีณาสโว พระขีณาสพ ภควตา อันพระผู้มีพระภาค อกฺขายติ ตรัสเรียก สมโณ ว่าเป็นสมณะ อคฺโค ผู้เลิศ อุปาทายุปาทาย เพราะการเทียบเคียงเทียบเคียง เต สพฺเพ ซึ่งบุคคลเหล่านั้น ทั้งปวง. มหาราช มหาบพิตร ยานิ กานิจิ ชลชถลชปุปฺผานิ ดอกไม้ที่เกิดในน้ำและบนบก เหล่าใดเหล่าหนึ่ง, วสฺสิกํ ดอกมะลิ โลเกหิ อันชาวโลกทั้งหลาย อกฺขายติ ย่อมกล่าว อคฺคํ ว่าเป็นเลิศ เตสํ แห่งดอกไม้ทั้งหลายเหล่านั้น, ปุปฺผชาตานิ พันธ์บุปผชาติ วิวิธานิ มากมายหลายอย่าง อวเสสานิ ที่เหลือ ยานิ กานิจิ เหล่าใดเหล่าหนึ่ง อตฺถิ มีอยู่, วสฺสิกํเยว ดอกมะลิเท่านั้น ปุปฺผํ เป็นดอกไม้ ชนสฺส อันชนชาวโลก ปตฺถิตํ ปรารถนาแล้ว ปิหยิตํ ชื่นชมแล้ว อุปาทายุปาทาย เพราะเทียบเคียงแล้วเทียบเคียงเล่า สพฺพานิ ตานิ ปุปฺผานิเยว ซึ่งดอกไม้ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งปวงนั่นเทียว ยถา ฉันใด, มหาราช มหาบพิตร เย เกจิ บุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ปฏิปนฺนา เป็นผู้ปฏิบัติแล้ว กิเลสูปสมาย เพื่อความสงบระงับแห่งกิเลส อตฺถิ มีอยุ่, ขีณาสโว พระขีณาสพ ภควตา อันพระผู้มีพระภาค อกฺขายติ ตรัสเรียก สมโณ ว่าเป็นสมณะ อคฺโค ผู้เลิศ อุปาทายุปาทาย เพราะการเทียบเคียงเทียบเคียง เต สพฺเพ ซึ่งบุคคลเหล่านั้น ทั้งปวง เอวเมว โข ฉันนั้นนั่นเทียว.

ขอถวายพระพร อีกอย่างหนึ่ง บรรดาบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อสงบกิเลส (คือเป็นสมณะ) พระขีณาสพผู้สงบกิเลสได้แล้วนั่นเทียว เทียบ ๆ กับบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดแล้ว ก็จัดว่าเป็นยอดสมณะ ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนว่า ดอกไม้ทั้งที่เกิดในน้ำ ทั้งที่เกิดบนบก เหล่าใดเหล่าหนึ่ง บรรดาดอกไม้เหล่านั้น ดอกมะลิ กล่าวได้ว่าเป็นยอดดอกไม้ ก็ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เหลือ ดอกมะลินั่นเทียว เทียบ ๆ กับดอกไม้ทั้งหมดเหล่านั้นแล้ว ก็จัดว่าเป็นดอกไม้ที่คนปรารถนา ที่คนชื่นใจ ฉันใด ขอถวายพระพร บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อสงบกิเลสเหล่าใดเหล่าหนึ่ง พระขีณาสพผู้สงบกิเลสได้แล้วนั่นเทียว เทียบ ๆ กับบุคคลเหล่านั้นแล้ว ก็จัดว่าเป็นยอดสมณะ ฉันนั้นเหมือนกัน

 

‘‘ยถา วา ปน, มหาราช, สพฺพธญฺญานํ สาลิ อคฺคมกฺขายติ, ยา กาจิ อวเสสา วิวิธา ธญฺญชาติโย, ตา สพฺพา อุปาทายุปาทาย โภชนานิ สรีรยาปนาย, สาลิ เยว เตสํ อคฺคมกฺขายติฯ เอวเมว โข, มหาราช, เย เกจิ กิเลสูปสมาย ปฏิปนฺนา, เต สพฺเพ อุปาทายุปาทาย สมโณ ขีณาสโว อคฺคมกฺขายตี’’ติฯ

มหาราช มหาบพิตร ปน ก็ วา อีกอย่างหนึ่ง สาลิ ข้าวสาลี โลเกหิ อันชาวโลก อกฺขายติ ย่อมเรียกว่า อคฺโค เป็นเลิศ สพฺพธญฺญานํ แห่งธัญญพืชทั้งปวง, ธญฺญชาติโย ธัญญพืชพันธ์ วิวิธา ต่างๆ อวเสสา ที่เหลือ ยา กาจิ เหล่าใดเหล่าหนึ่ง อตฺถิ มีอยู่, สาลิ ข้าวสาลี โภชนานิ อันเป็นโภชนะ สรีรยาปนาย เพื่อยังสรีระให้เป็นไป โลเกหิ ชาวโลก อกฺขายติ ย่อมกล่าว อคฺคํ ว่าเป็นเลิศ เตสํ ธญญชาตีนํ แห่งธัญญพืชพันธ์ทั้งหลาย เหล่านั้น อุปาทายุปาทาย เพราะเทียบเคียงแล้วเทียบเคียงเล่า ตา สพฺพา ธญฺญชาติโย ซึ่งธัญญพืชพันธ์ เหล่านั้นทั้งปวง ยถา ฉันใด, มหาราช มหาบพิตร เย เกจิ ชนา ชนทั้ืงหลาย ปฏิปนฺนา ผู้ปฏิบัติแล้ว กิเลสูปมาย เพื่อการสงบแห่งกิเลส เย เกจิ เหล่าใดเหล่าหนึ่ง อตฺถิ มีอยู่, ขีณาสโว พระขีณาสพ ภควตา อันพระผู้มีพระภาค อกฺขายติ ตรัสเรียก สมโณ ว่าเป็นสมณะ อคฺโค ผู้เลิศ อุปาทายุปาทาย เพราะการเทียบเคียงเทียบเคียง เต สพฺเพ ซึ่งบุคคลเหล่านั้น ทั้งปวง เอวเมว โข ฉันนั้นนั่นเทียว ดังนี้.

ขอถวายพระพร อีกอย่างหนึ่ง เปรียบเหมือนว่า ข้าวสาลี กล่าวได้ว่า เป็นยอดข้าวแห่งประเภทข้าวทั้งหลาย ข้าวชนิดต่าง ๆ เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เหลือ ข้าวสาลีนั่นเทียว เทียบกับข้าวทั้งหมดเหล่านั้น ด้วยความเป็นโภชนะเยียวยาสรีระแล้ว ก็กล่าวได้ว่า เป็นยอดโภชนะแห่งบรรดาข้าวเหล่านั้น ฉันใด ขอถวายพระพร บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อสงบกิเลสเหล่าใดเหล่าหนึ่ง พระขีณาสพผู้สงบกิเลสได้แล้วนั่นเทียว เทียบ ๆ กับบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดแล้ว ก็จัดว่าเป็นยอดสมณะ ฉันนั้นเหมือนกัน

 

 ‘‘สาธุ, ภนฺเต นาคเสน, เอวเมตํ ตถา สมฺปฏิจฺฉามี’’ติฯ       

มิลินฺโท ราชา พระเจ้ามิลินท์ อาห ตรัสถามแล้ว อิติ ว่า ภนฺเต นาคเสน ข้าแต่พระนาคเสนผู้เจริญ เอวํ = สพฺพํ วจนํ เอวํ สภาวโต โหติ คำอธิบายทั้งปวง โหติ ย่อมมี สภาวโต ตามความเป็นจริง เอวํ อย่างนี้, เอตํ = สพฺพํ เหฏฺฐาวจนํ ตยา วุตฺตํ ยถา โหติ,  ตํ สมฺปฏิจฺฉาม, สพฺพํ เหฏฺฐาวจนํ ถ้อยคำข้างต้นทั้งปวง ตยา อันท่าน วุตฺตํ กล่าวแล้ว โหติ ย่อมมี ยถา โดยประการใด, อหํ ข้าพเจ้า สมฺปฏิจฺฉามิ ขอน้อมรับไว้ ตํ วจนํ ซึ่งคำนั้น ตถา ด้วยประการนั้น ดังนี้.

พระเจ้ามิลินท์ ดีจริงพระคุณเจ้านาคเสน ข้าพเจ้ายอมรับคำ ตามที่ท่านกล่าวมานี้

อคฺคคฺคสมณปญฺโห นวโมฯ

อคฺคคฺคสมณปญฺโห อัคคัคคสมณปัญหา

นวโม ลำดับที่ ๙ นิฏฺฐิโต จบแล้ว

อัคคัคคสมณปัญหาที่ ๙ จบ[1] .มู. มหาจุฬาเตปิฏก ๑๒/๔๓๘/๓๘๖

[2] สมงฺคิภูตํ มาจาก สมงฺค ไปร่วมกัน  (สํ + อคิ คมเน) + ภูต กรณีนี้ ลง อิอาคมท้าย สมงฺค เพราะมี ภูธาตุเบื้องหลัง (ตามสัททนีติ สูตร ๑๓๓๘ ยถารหมิวณฺณาคโม ภูกเรสุ) ความหมายเท่ากับ สหภูต (ตามนัยแห่งอรรถกถาอุทาน) เกิดขึ้นร่วมกัน, อีกนัยหนึ่ง สมงฺคี (สมงฺค + อี เหมือน สมงฺคิภูต) ไปร่วมกัน + ภูต ความหมายเท่ากับ สมนฺนาคต, เอกตฺตํ อุปคต, เอกีภาวํ คต.  อีกนัยหนึ่ง สมงฺคี ไปร่วมกันเป็นปกติ (สํ + อญฺช คมเน + ณี ตสฺสีลตทฺธิต) + ภูต ธรรมที่เกิดขึ้นโดยเป็นไปพร้อมกันเป็นปกติ กลาวคือ เกิดขึ้นพร้อมเพรียงกันโดยปกติ

สรุปว่า แปลได้ ๓ นัย คือ เกิดขึ้นพร้อมกัน (สหภูต), สมนฺนาคต ประกอบ, สมญฺชนสีลภูต เป็นไปร่วมกันโดยปกติ

อนึ่ง กรณีที่เป็น สมงฺคีภูต มาจาก สมงฺค + อี (ตามสูตรสัททนีติ) แปล เหมือน สมงฺคิภูต, หรือ มาจาก สมงฺค + อี ตสฺสีลตทฺธิต) แปลว่า เป็นไปร่วมกันโดยปกติ.

[3] ขุ.ชา. มหาจุฬาเตปิฏก ๒๗/๓๒/๒๑๕

[4] สิ่งทั้งหมด คือ ธรรม ๔ อย่าง มีขันติ เป็นต้นนี้ ย่อมมีแก่ผู้ที่ยังไม่สิ้นอาสวะ คือ ยังเป็นปุถุชน ก็พระเจ้ามิลินท์ทรงหมายเอาเรื่องที่มาใน จตุโปสถชาดก

[5] คาถานี้มาในพระบาฬีจตุโปสถิกชาดก  พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นวิธุรบัณฑิต ได้ตรัสสอนบุคคล ๔ คน ซึ่งล้วนเป็นปุถุชน คือ () พญานาค () พญาสุบรรณ () ท่านท้าวสักกะ () พระเจ้าโกรัพยะ มีใจความว่า บุคคลได้ชื่อว่า สมณะ (ซึ่งแปลว่าผู้สงบ) ก็เพราะมีธรรมเครื่องให้สงบ คือ พญานาค จะได้ชื่อว่า เป็นสมณะ ก็เพราะมีขันติ ความอดทน อดกลั้น เป็นเครื่องสงบความกลัวพญาสุบรรณและความกลัวตาย พญาครุฑ จะได้ชื่อว่า เป็นสมณะ ก็เพราะมีอัปปาหารตา ความเป็นผู้มีอาหารน้อย คือ ความคิดงดเว้นการถือเอาพวกนาคเป็นอาหารเครื่องสงบเวร ท่านท้าวสักกะ จะได้ชื่อว่า เป็นสมณะ ก็เพราะมีรติวิปปหานะ การละความยินดี คือ ละเว้นหลีกห่างจากหมู่นางฟ้า เป็นเครื่องสงบความเร่าร้อนคือราระ พระเจ้าโกรัพยะ จะได้ชื่อว่า เป็นสมณะ ก็เพราะมีอากิญจัญญะ ความไม่มียุ่งเกี่ยวอันเป็นชื่อของความมักน้อยและความสันโดษ เป็นเครื่องสงบความขวนขวายไม่รู้จักหยุดในอันจะเผยแผ่พระราชอำนาจครอบครองแว่นแคว้นชนบท เพราะเหตุนั้น พระเถระจึงกล่าวโดยสรุปว่า คำว่า สมณะ ในที่นี้ ตรัสไว้โดยคุณธรรมเฉพาะบุคคล ๔ เหล่านี้ ซึ่งยังมีความหมายที่เหลือ คื อพระขีณาสพ ที่เป็นเลิศแห่งสมณะเหล่านั้นผู้ขวนขวายปฏิบัติเพื่อสงบจากกิเลส.

[6] เป็นคำพูดโดยนิปริยาย ไม่ยักย้ายประยุกต์ไปตามความเหมาะสมแก่ประเภทบุคคล เพราะคำว่า สมณะ ว่า โดยนิปริยาย ก็ได้แก่ บุคคลผู้สงบกิเลสทั้งหลายได้ คือ พระอรหันต์

[7] มีอรรถาธิบายอีกอย่างหนึ่ง อย่างนี้ว่า แม้ในที่อื่น จะตรัสถึงบุคคลผู้มีธรรม ๔ อย่างว่า เป็นสมณะ ก็ตาม ก็มิได้ตรัสไว้ทรงหมายเอาว่าเป็นยอดสมณะ ส่วนคำที่ตรัสว่า ชื่อว่าเป็นสมณะ ก็เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย ดังนี้ นี้ ตรัสไว้ด้วยทรงหมายเอาว่าเป็นยอดสมณะ.

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565

๘. ปาทสกลิกาหตปัญหา ปัญหาว่าด้วยสะเก็ดหินที่กระเด็นไปกระทบพระบาท

 

๘. ปาทสกลิกาหตปญฺโห

. ปสาทกลิกาหตปัญหา

ปัญหาว่าด้วยสะเก็ดหินที่กระเด็นไปกระทบพระบาท

. ‘‘ภนฺเต นาคเสน, ตุมฺเห ภณถ ภควโต คจฺฉนฺตสฺส อยํ อเจตนา มหาปถวี นินฺนํ อุนฺนมติ, อุนฺนตํ โอนมตีติ, ปุน จ ภณถ ภควโต ปาโท สกลิกาย ขโตติฯ ยา สา สกลิกา ภควโต ปาเท ปติตา, กิสฺส ปน สา สกลิกา ภควโต ปาทา น นิวตฺตาฯ ยทิ, ภนฺเต นาคเสน, ภควโต คจฺฉนฺตสฺส อยํ อเจตนา มหาปถวี นินฺนํ อุนฺนมติ, อุนฺนตํ โอนมติ, เตน หิ ภควโต ปาโท สกลิกาย ขโตติ ยํ วจนํ, ตํ มิจฺฉาฯ ยทิ ภควโต ปาโท สกลิกาย ขโต, เตน หิ ภควโต คจฺฉนฺตสฺส อยํ อเจตนา มหาปถวี นินฺนํ อุนฺนมติ อุนฺนตํ โอนมตีติ ตมฺปิ วจนํ มิจฺฉาฯ อยมฺปิ อุภโต โกฏิโก ปญฺโห ตวานุปฺปตฺโต, โส ตยา นิพฺพาหิตพฺโพ’’ติฯ

[๘] มิลินฺโท ราชา พระเจ้ามิลินท์ อาห ตรัสถามแล้ว อิติ ว่า ภนฺเต นาคเสน ข้าแต่พระนาคเสนผู้เจริญ ตุมฺเห ท่านทั้งหลาย ภณถ กล่าวกันอยู่ อิติ ว่า ภควโต เมื่อพระผู้มีพระภาค คจฺฉนฺตสฺส จะเสด็จพระดำเนินไป อยํ มหาปถวี แผ่นดินใหญ่ นี้ อเจตนา อันหาจิตใจมิได้ อุนฺนมติ ย่อมน้อมลง นินฺนํ สู่ที่ต่ำ, โอนมติ ย่อมน้อมขึ้น อุนฺนตํ สู่ที่สูง ดังนี้, ก็ ตุมฺเห ท่านทั้งหลาย ภณถ ยังกล่าว ปุน อีก อิติ ว่า ปาโท พระบาท ภควโต ของพระผู้มีพระภาค สกลิกาย อันสะเก็ดหิน ขโต กระทบแล้ว ดังนี้ฯ ยา สา สกลิกา สะเก็ดหินนั้นใด ปติตา ตกไปแล้ว ปาเท ที่พระบาท ภควโต ของพระผู้มีพระภาค, ปน ก็ กิสฺส เหตุ เพราะเหตุใด สา สกลิกา สะเก็ดหินนั้น น นิวตฺตา จึงไม่หลบหลีก ปาทา จากพระบาท ภควโต ของพระผู้มีพระภาคเล่า?,  ภนฺเต นาคเสน ข้าแต่พระนาคเสนผู้เจริญ ยทิ ถ้าหากว่า ภควโต เมื่อพระผู้มีพระภาค คจฺฉนฺตสฺส จะเสด็จพระดำเนินไป อยํ มหาปถวี แผ่นดินใหญ่ นี้ อเจตนา อันหาจิตใจมิได้ อุนฺนมติ ย่อมน้อมลง นินฺนํ สู่ที่ต่ำ, โอนมติ ย่อมน้อมขึ้น อุนฺนตํ สู่ที่สูง, เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  ยํ วจนํ คำใด อิติ ว่า ปาโท พระบาท ภควโต ของพระผู้มีพระภาค สกลิกาย อันสะเก็ดหิน ขโต กระทบแล้ว ดังนี้, ตํ วจนํ คำนั้น มิจฺฉา เป็นอันผิดไป. ยทิ ถ้าหากว่า ปาโท พระบาท ภควโต ของพระผู้มีพระภาค สกลิกาย อันสะเก็ดหิน ขโต กระทบแล้ว เตนหิ ถ้าอย่างนั้น  ตมฺปิ วจนํ คำแม้นั้น อิติ ว่า ภควโต เมื่อพระผู้มีพระภาค คจฺฉนฺตสฺส จะเสด็จพระดำเนินไป อยํ มหาปถวี แผ่นดินใหญ่ นี้ อเจตนา อันหาจิตใจมิได้ อุนฺนมติ ย่อมน้อมลง นินฺนํ สู่ที่ต่ำ, โอนมติ ย่อมน้อมขึ้น อุนฺนตํ สู่ที่สูง ดังนี้ มิจฺฉา เป็นอันผิดไป ฯ อยมฺปิ ปญฺโห ปัญหาแม้นี้ โกฏิโก มีที่สุด อุภโต โดยส่วนสอง อนุปฺปตฺโต มาถึงแล้ว ตว แก่ท่าน, โส ปญฺโห ปัญหานั้น ตยา อันท่าน นิพฺพาหิตพฺโพ = กเถตพฺโพ พึงแถลงเถิด ดังนี้.

[๘] พระเจ้ามิลินท์ พระคุณเจ้านาคเสน พวกท่านกล่าวกันว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคจะเสด็จดำเนินไป แผ่นดินใหญ่อันหาจิตใจมิได้นี้ ก็ปรับที่ลุ่มต่ำให้สูงขึ้น ปรับที่โคกสูงทำให้ต่ำลง ดังนี้ และยังกล่าวอีกว่า ภควโต ปาโป สกลิกาย ขโต[1] สะเก็ดหินกระเด็นมากระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาค ดังนี้ เพราะเหตุไร พอสะเก็ดหินกระเด็นตกมาที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคแล้ว สะเก็ดหินนั้นจึงไม่หันกลับไป พระคุณเจ้านาคเสน ถ้าหากว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคจะเสด็จดำเนินไป แผ่นดินใหญ่ ไม่มีจิตใจ ก็ปรับที่ลุ่มต่ำให้สูงขึ้น ปรับที่โคกสูงให้ต่ำลง จริงไซร้ ถ้าอย่างนั้น คำที่ว่า สะเก็ดหินกระเด็นมากระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาค ดังนี้ ก็ไม่ถูกต้อง ถ้าหากว่า สะเก็ดหินกระเด็นมากระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาค จริงไซร้ ถ้าอย่างนั้น คำที่ว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคจะเสด็จดำเนินไป แผ่นดินใหญ่ซึ่งหาจิตใจมิได้ ก็ปรับที่ลุ่มให้สูงขึ้น ปรับที่โคกสูงทำให้ต่ำลง ดังนี้ ก็ไม่ถูกต้อง แม้ปัญหาข้อนี้ ก็มี ๒ เงื่อน ตกถึงแก่ท่านแล้ว ขอท่านพึงคลี่คลายปัญหานั้นเถิด

 

‘‘สจฺจํ, มหาราช, อตฺเถตํ ภควโต คจฺฉนฺตสฺส อยํ อเจตนา มหาปถวี นินฺนํ อุนฺนมติ อุนฺนตํ โอนมติ, ภควโต จ ปาโท สกลิกาย ขโต, น จ ปน สา สกลิกา อตฺตโน ธมฺมตาย ปติตา, เทวทตฺตสฺส อุปกฺกเมน ปติตาฯ เทวทตฺโต, มหาราช, พหูนิ ชาติสตสหสฺสานิ ภควติ อาฆาตํ พนฺธิ, โส เตน อาฆาเตน มหนฺตํ กูฏาคารปฺปมาณํ ปาสาณํ ภควโต อุปริ ปาเตสฺสามีติ มุญฺจิฯ อถ ทฺเว เสลา ปถวิโต อุฏฺฐหิตฺวา ตํ ปาสาณํ สมฺปฏิจฺฉิํสุ, อถ เนสํ สมฺปหาเรน ปาสาณโต ปปฏิกา ภิชฺชิตฺวา เยน วา เตน วา ปตนฺตี ภควโต ปาเท ปติตา’’ติฯ

นาคเสนตฺเถโร พระนาคเสนเถระ อาห ทูลแล้ว อิติ ว่า มหาราช มหาบพิตร ภควโต เมื่อพระผู้มีพระภาค คจฺฉนฺตสฺส จะเสด็จพระดำเนินไป อยํ มหาปถวี แผ่นดินใหญ่ นี้ อเจตนา อันหาจิตใจมิได้ อุนฺนมติ ย่อมน้อมลง นินฺนํ สู่ที่ต่ำ, โอนมติ ย่อมน้อมขึ้น อุนฺนตํ สู่ที่สูง, จ และ  ปาโท พระบาท ภควโต ของพระผู้มีพระภาค สกลิกาย อันสะเก็ดหิน ขโต กระทบแล้ว ยํ  ใด[2],  เอตํ (การณํ) เหตุการณ์นี้ สจฺจํ จริง, อตฺถิ มีอยู่[3] ก็ ปน แต่ว่า สา สกลิกา สะเก็ดหินนั้น ปติตา ตกแล้ว ธมฺมตาย ตามธรรมดา อตฺตโน ของตน หามิได้, ปติตา ตกแล้ว อุปกฺกเมน เพราะการกระทำ เทวทตฺตสฺส ของพระเทวทัต. มหาราช มหาบพิตร เทวทตฺโต พระเทวทัต พนฺธิ ผูกแล้ว อาฆาตํ ซึ่งความอาฆาต ภควติ ในพระผู้มีพระภาค ชาติสตสหสฺสานิ ตลอดแสนชาติ พหูนิ เป็นอันมาก, โส เทวทตฺโต พระเทวทัตนั้น มุญฺจิ ปล่อยแล้ว (จินฺตเนน)ด้วยอันคิดว่า อหํ เรา ปาสาณํ ยังก้อนหิน กูฎาคารปฺปมาณํ ขนาดเท่าเรือนยอด ปาเตสฺสามิ จักให้ตกไป อุปริ เบื้องบน ภควโต ของพระผู้มีพระภาค ดังนี้. อถ ในคราวนั้น เสลา ก้อนหินทั้งหลาย เทฺว สองก้อน อุฏฺฐหิตฺวา ผุดขึ้นแล้ว ปถวิโต จากแผ่นดิน สมฺปฏิจฺฉิํสุ รับไว้แล้ว ตํ ปาสาณํ ซึ่งก้อนหินนั้น, อถ ต่อมา ปหาเรน เพราะกระทบถูกกัน เนสํ แห่งหินทั้งสองก้อนนั้น ปปฏิกา สะเก็ดหินทั้ืงหลาย ภิชฺชิตฺวา แตกแล้ว ปาสาณโต จากหินนั้น ปตนฺตี เมื่อตกไป เยน วา เตน วา ข้างใดข้างหนึ่ง[4] ปติตา ได้ตกแล้ว ปาเท ที่พระบาท ภควโต ของพระผู้มีพระภาค ดังนี้.

พระนาคเสน ขอถวายพระพร มหาบพิตร ข้อที่ว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคจะเสด็จดำเนินไป แผ่นดินใหญ่ซึ่งหาจิตใจมิได้นี้ ก็ปรับที่ลุ่มทำต่ำทำให้สูงขึ้น ปรับที่โคกสูงทำให้ต่ำลง และที่ว่า สะเก็ดหินกระเด็นมากระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาค ดังนี้ นี้ เป็นความจริง มีอยู่ ก็แต่ว่า สะเก็ดหินมิได้กระเด็นไปตามธรรมดาของตน กระเด็นตกไปเพราะความพยายามของพระเทวทัตต่างหาก ขอถวายพระพร พระเทวทัตผูกอาฆาตในพระผู้มีพระภาคหลายแสนชาติ ด้วยความอาฆาตนั้น พระเทวทัตนั้น คิดว่า เราจักงัดก้อนหินใหญ่ขนาดเท่าเรือนยอด ให้กลิ้งไปทับพระผู้มีพระภาค ดังนี้ แล้วก็ปล่อยก้อนหินใหญ่นั้นไป ลำดับนั้น ก็มีหิน ๒ ก้อน โผล่ขึ้นมาจากดินสะกัดกั้นก้อนหินใหญ่นั้นไว้ เมื่อเป็นเช่นนี้ เพราะการกระทบกระแทกกันแห่งก้อนหินเหล่านั้น ก็เกิดสะเก็ดหินปริแตกจากก้อนหินกระเด็นตกไปข้างนั้นข้างนี้ กระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาค

 

‘‘ยถา จ, ภนฺเต นาคเสน, ทฺเว เสลา ปาสาณํ สมฺปฏิจฺฉิํสุ, ตเถว ปปฏิกาปิ สมฺปฏิจฺฉิตพฺพา’’ติ?

ราชา มิลินฺโท พระเจ้ามิลินท์ อาห ตรัสแล้ว อิติ ว่า ภนฺเต นาคเสน ข้าแต่พระนาคเสนผู้เจริญ เสลา ก้อนหินทั้งหลาย เทฺว สองก้อนนั้น สมฺปฏิจฺฉิํสุ รับรองแล้ว ปาสาณํ ซึ่งหินขนาดใหญ่ ยถา โดยประการใด, ปปฏิกาปิ แม้สะเก็ดหิน เสลาหิ อันก้อนหินทั้งหลาย ทฺวีหิ สองก้อนนั้น สมฺปฏิจฺฉิตพฺพา พึงรับไว้ ตเถว โดยประการนั้นนั่นเทียว ดังนี้

พระเจ้ามิลินท์ พระคุณเจ้านาคเสน ก้อนหินเล็กสองก้อน น่าจะสะกัดกั้นสะเก็ดหินเอาไว้ได้ เหมือนอย่างที่สกัดกั้นก้อนหินใหญ่ไว้ได้

 

 ‘‘สมฺปฏิจฺฉิตมฺปิ, มหาราช, อิเธกจฺจํ ปคฺฆรติ ปสวติ น ฐานมุปคจฺฉติ, ยถา, มหาราช, อุทกํ ปาณินา คหิตํ องฺคุลนฺตริกาหิ ปคฺฆรติ ปสวติ น ฐานมุปคจฺฉติ, ขีรํ ตกฺกํ มธุํ สปฺปิ เตสํ มจฺฉรสํ มํสรสํ ปาณินา คหิตํ องฺคุลนฺตริกาหิ ปคฺฆรติ ปสวติ น ฐานมุปคจฺฉติ, เอวเมว โข, มหาราช, สมฺปฏิจฺฉนตฺถํ อุปคตานํ ทฺวินฺนํ เสลานํ สมฺปหาเรน ปาสาณโต ปปฏิกา ภิชฺชิตฺวา เยน วา เตน วา ปตนฺตี ภควโต ปาเท ปติตาฯ

นาคเสนตฺเถโร พระนาคเสนเถระ อาห ทูลแล้ว อิติ ว่า มหาราช มหาบพิตร ปาสาณํ ก้อนหินนั้น (ทฺวีหิ เสลาหิ) แม้อันหินทั้งหลายสอง สมฺปฏิจฺฉิตมฺปิ รองรับไว้แล้ว (โหติ) ย่อมเป็น, อิธ = ปาสาเณสุ ภิชฺชิเตสุ บรรดาหินเหล่านี้ อันแตกแล้ว เอกจฺจํ บางก้อน ปคฺฆรติ ย่อมไหลออก ปสวติ ย่อมไหลลอด น อุปคจฺฉติ ย่อมไม่ถึง ฐานํ ซึ่งการหยุด, มหาราช มหาบพิตร เปรียบเหมือนว่า อุทกํ น้ำ ปุคฺคเลน อันบุคคล คหิตํ รองรับไว้แล้ว ปาณินา ด้วยมือ ปคฺฆรติ ย่อมไหลไป ปสวติ ย่อมไหลลอด องฺคุลนฺตเรหิ จากร่องนิ้วมือทั้งหลาย น อุปคจฺฉติ ย่อมไม่ถึง ฐานํ ซึ่งการหยุดอยู่, ขีรํ น้ำนม ตกฺกํ เนยข้น มธุํ น้ำผึ้ง สปฺปิ เนยใส  เตลํ น้ำมัน มจฺฉรสํ รสปลา (ซุปปลา), มํสรสํ รสเนื้อ (ซุปเนื้อ) ปุคฺคเลน  อันบุคคล คหิตํ รองรับไว้แล้ว ปาณินา ด้วยมือ ปคฺฆรติ ย่อมไหลไป ปสวติ ย่อมไหลลอด องฺคุลนฺตเรหิ จากร่องนิ้วมือทั้งหลาย น อุปคจฺฉติ ย่อมไม่ถึง ฐานํ ซึ่งการหยุดอยู่ ยถา ฉันใด,  มหาราช มหาบพิตร ปปฏิกา สะเก็ดหิน ภิชฺชิตฺวา แตกกระเซ็นแล้ว ปาสาณโต จากก้อนหิน สมฺปหาเรน เพราะการกระแทกถูกกัน  เสลานํ แห่งหินทั้งหลาย ทฺวินฺนํ สอง อุปคตานํ อันเข้าไปแล้ว สมฺปฏิจฺฉนตฺถํ เพื่อรองรับไว้ ปตนฺตี เมื่อตกไป เยน วา เตน วา ข้างใดข้างหนึ่ง ปติตา จึงตกไปแล้ว ปาเท ที่พระบาท ภควโต ของพระผู้มีพระภาค เอวเมว โข ฉันนั้นนั่นเทียว.

พระนาคเสน ขอถวายพระพร สะกัดกั้นแล้วด้วย (แต่) ในบรรดาสะเก็ดหินเหล่านี้ มีสะเก็ดหินบางชิ้นเล็ดลอดไปได้ ไม่หยุดอยู่กับที่ ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนว่า น้ำที่เขาใช้ฝ่ามือวักขึ้นมา ย่อมรั่วไหลออกไปทางร่องนิ้วมือ ไม่ขังอยู่กับที่ นมสด เปรียง น้ำผึ้ง เนยใส น้ำมัน ซุปปลา ซุปเนื้อ ที่เขาใช้ฝ่ามือวักขึ้นมา ย่อมรั่วไหลออกทางร่องนิ้วมือได้ ไม่ขังอยู่กับที่ฉันใด ขอถวายพระพร เมื่อหิน ๒ ก้อน โผล่ขึ้นมาเพื่อสะกัดกั้น ก็ยังมีสะเก็ดหินปริแตกจากก้อนหิน เพราะการกระแทกกัน กระเด็นตกไปรอบด้าน กระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาค ฉันนั้นเหมือนกัน

 

‘‘ยถา วา ปน, มหาราช, สณฺหสุขุมอณุรชสมํ ปุฬินํ มุฏฺฐินา คหิตํ องฺคุลนฺตริกาหิ ปคฺฆรติ ปสวติ น ฐานมุปคจฺฉติ, เอวเมว โข, มหาราช, สมฺปฏิจฺฉนตฺถํ อุปคตานํ ทฺวินฺนํ เสลานํ สมฺปหาเรน ปาสาณโต ปปฏิกา ภิชฺชิตฺวา เยน วา เตน วา ปตนฺตี ภควโต ปาเท ปติตาฯ

มหาราช มหาบพิตร ปน ก็ วา หรือว่า ปุฬินํ เม็ดทราย สณฺหสุขุมอณุรชสมํ เสมอด้วยฝุ่นละอองที่เล็กละเอียด คหิตํ อันบุคคลถือไว้ มุฏฺฐินา ด้วยกำมือ ปคฺฆรติ ย่อมไหล ปสวติ ย่อมรั่วออก องฺคุลนฺตริกาหิ ทางร่องนิ้วแห่งมือทั้งหลาย อุปคจฺฉติ ย่อมถึง ฐานํ ซึ่งการขังอยู่กับที่ หามิได้ ยถา ฉันใด, มหาราช มหาบพิตร ปปฏิกา สะเก็ดหิน ภิชฺชิตฺวา แตกกระเซ็นแล้ว ปาสาณโต จากก้อนหิน สมฺปหาเรน เพราะการกระแทกถูกกัน  เสลานํ แห่งหินทั้งหลาย ทฺวินฺนํ สอง อุปคตานํ อันเข้าไปแล้ว สมฺปฏิจฺฉนตฺถํ เพื่อรองรับไว้ ปตนฺตี เมื่อตกไป เยน วา เตน วา ข้างใดข้างหนึ่ง ปติตา จึงตกไปแล้ว ปาเท ที่พระบาท ภควโต ของพระผู้มีพระภาค เอวเมว โข ฉันนั้นนั่นเทียว.

ขอถวายพระพร อีกอย่างหนึ่ง เปรียบเหมือนว่า เม็ดทรายที่เสมอด้วยฝุ่นละอองที่เล็กละเอียด ที่เขาถือไว้ด้วยกำมือ ย่อมรั่วไหลออกทางร่องนิ้วมือ ไม่ขังอยู่กับที่ฉันใด ขอถวายพระพร เมื่อหิน ๒ ก้อนโผล่ขึ้นมาเพื่อสะกัดกั้น ก็ยังมีสะเก็ดหินปริแตกจากก้อนหิน เพราะการกระแทกกัน กระเด็นตกไปรอบด้าน กระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาค ฉันนั้นเหมือนกัน

 

‘‘ยถา วา ปน, มหาราช, กพโฬ มุเขน คหิโต อิเธกจฺจสฺส มุขโต มุจฺจิตฺวา ปคฺฆรติ ปสวติ น ฐานมุปคจฺฉติ, เอวเมว โข, มหาราช, สมฺปฏิจฺฉนตฺถํ อุปคตานํ ทฺวินฺนํ เสลานํ สมฺปหาเรน ปาสาณโต ปปฏิกา ภิชฺชิตฺวา เยน วา เตน วา ปตนฺตี ภควโต ปาเท ปติตา’’ติฯ

มหาราช มหาบพิตร ปน ก็ วา หรือว่า กพโฬ คำข้าว คหิโต ที่เขาอมไว้ มุเขน ด้วยปาก มุจฺจิตฺวา หลุดแล้ว มุขโต จากปาก เอกจฺจสฺส แห่งบุคคลบางพวก อิธ ในโลกนี้ ปคฺฆรติ ย่อมไหล ปสวติ ย่อมร่วง อุปคจฺฉติ เข้าถึงอยู่ ฐานํ ซึ่งการตั้งอยู่กับที่ หามิได้ ยถา ฉันใด, มหาราช มหาบพิตร ปปฏิกา สะเก็ดหิน ภิชฺชิตฺวา แตกกระเซ็นแล้ว ปาสาณโต จากก้อนหิน สมฺปหาเรน เพราะการกระแทกถูกกัน  สลานํ แห่งหินทั้งหลาย ทฺวินฺนํ สอง อุปคตานํ อันเข้าไปแล้ว สมฺปฏิจฺฉนตฺถํ เพื่อรองรับไว้ ปตนฺตี เมื่อตกไป เยน วา เตน วา ข้างใดข้างหนึ่ง ปติตา จึงตกไปแล้ว ปาเท ที่พระบาท ภควโต ของพระผู้มีพระภาค เอวเมว โข ฉันนั้นนั่นเทียว.

ขอถวายพระพร อีกอย่างหนึ่ง เปรียบเหมือนว่า คำข้าวที่ใช้ปากอมไว้ ย่อมมีบางส่วนหลุดตกออกจากปาก ไม่ตั้งอยู่กับที่ฉันใด ขอถวายพระพร เมื่อหิน ๒ ก้อนโผล่ขึ้นมาเพื่อสะกัดกั้น ก็ยังมีสะเก็ดหินปริแตกจากก้อนหิน เพราะการกระแทกกัน กระเด็นตกไปรอบด้าน กระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาค ฉันนั้นเหมือนกัน

 

‘‘โหตุ, ภนฺเต นาคเสน, เสเลหิ ปาสาโณ สมฺปฏิจฺฉิโต, อถ ปปฏิกายปิ อปจิติ กาตพฺพา ยเถว มหาปถวิยา’’ติ?

ราชา มิลินฺโท พระเจ้ามิลินท์ อาห ตรัสแล้ว อิติ ว่า ภนฺเต นาคเสน ข้าแต่พระนาคเสนผู้เจริญ ปาณาโณ ก้อนหิน เสเลหิ อันก้อนหินเล็ก ๒ ก้อน สมฺปฏิจฺฉิโต รับเอาไว้ได้ ยํ ใด, ตํ การณํ ข้อนั้น โหตุ ก็จงยกไว้เถิด, อถ เมื่อเป็นเช่นนี้ อปจิติ ความเคารพ ปปฏิกายปิ แม้อันสะเก็ดหิน กาตพฺพา พึงกระทำ ยถา เหมือนกับ อปจิติ ความเคารพ มหาปถวิยา อันแผ่นดินใหญ่ กตา กระทำแล้ว (นุ) มิใช่หรือ ดังนี้.

พระเจ้ามิลินท์ เอาละ พระคุณเจ้านาคเสน ก็เป็นอันว่า หินเล็ก ๒ ก้อน สะกัดหินใหญ่ไว้ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้น แม้สะเก็ดหิน ก็น่าจะทำความยำเกรงพระผู้มีพระภาคเหมือนอย่างแผ่นดินใหญ่บ้าง

 

‘‘ทฺวาทสิเม, มหาราช, อปจิติํ น กโรนฺติฯ กตเม ทฺวาทส?       

นาคเสนตฺเถโร พระนาคเสนเถระ อาห ทูลแล้ว อิติ ว่า อิเม ชนา ชนทั้งหลาย เหล่านี้ ทฺวาทส ๑๒ จำพวก น กโรนฺติ ย่อมไม่กระทำ อปจิติํ ซึ่งความยำเกรง, ทฺวาทส ชนา ชนทั้ืงหลาย ๑๒ จำพวก กตเม อะไรบ้าง? อิติ คือ

 

 รตฺโต ราควเสน อปจิติํ น กโรติ, ทุฏฺโฐ โทสวเสน, มูฬฺโห โมหวเสน, อุนฺนโต มานวเสน, นิคฺคุโณ อวิเสสตาย, อติถทฺโธ อนิเสธนตาย, หีโน หีนสภาวตาย, วจนกโร อนิสฺสรตาย, ปาโป กทริยตาย, ทุกฺขาปิโต ปฏิทุกฺขาปนตาย, ลุทฺโธ โลภาภิภูตตาย, อายูหิโต อตฺถสาธนตาย อปจิติํ น กโรติฯ อิเม โข มหาราช ทฺวาทส อปจิติํ น กโรนฺติฯ สา จ ปน ปปฏิกา ปาสาณสมฺปหาเรน ภิชฺชิตฺวา อนิมิตฺตกตทิสา เยน วา เตน วา ปตมานา ภควโต ปาเท ปติตาฯ

รตฺโต คนกำหนัด น กโรติ ย่อมไม่กระทำ อปจิติํ ซึ่งความยำเกรง ราควเสน ด้วยอำนาจแห่งราคะ, ทุฏฺโฐ คนโกรธ น กโรติ ย่อมไม่กระทำ อปจิติํ ซึ่งความยำเกรง โทสวเสน ด้วยอำนาจแห่งความโทสะ, มุฬฺโห คนหลง น กโรติ ย่อมไม่กระทำ อปจิติํ ซึ่งความยำเกรง โมหวเสน ด้วยอำนาจแห่งโมหะ, อุนฺนโต คนจองหอง น กโรติ ย่อมไม่กระทำ อปจิติํ ซึ่งความยำเกรง มานวเสน ด้วยอำนาจแห่งมานะ, นิคฺคุโณ คนเนรคุณ อีกนัยหนึ่ง ผู้ไม่มีคุณพระรัตนตรัยในจิตสันดาน คือ ไม่เห็นคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  อีกนัยหนึ่ง ผู้ไม่มีคุณความดี  อวิเสสตาย เพราะไม่มีคุณพิเศษ (ลามกภาเวน) คือ เพราะภาวะที่เป็นคนต่ำช้า, อติถทฺโธ คนแข็งกระด้าง น กโรติ ย่อมไม่กระทำ อปจิติํ ซึ่งความยำเกรง อนิเสธนตาย เพราะความหาความรู้จักห้ามใจมิได้ เพราะความมีบาปธรรมอันเกิดในใจอันพึงห้ามได้โดยยาก เช่น มานะ โกธะ มักขะ ปลาสะ เป็นต้น, หีโน คนเลว น กโรติ ย่อมไม่กระทำ อปจิติํ ซึ่งความยำเกรง หีนสภาวตาย เนื่องด้วยมีสภาวะแห่งคนเลว, วจนกโร คนคอยทำตามคำสั่ง น กโรติ ย่อมไม่กระทำ อปจิติํ ซึ่งความยำเกรง อนิสฺสรตาย เพราะหาความเป็นอิสระมิได้ ปาโป คนชั่วช้า น กโรติ ย่อมไม่กระทำ อปจิติํ ซึ่งความยำเกรง กทริตาย เพราะความตระหนี่, ทุกขาปิโต คนเปี่ยมด้วยความทุกข์ น กโรติ ย่อมไม่กระทำ อปจิติํ ซึ่งความยำเกรง  ปฏิทุกฺขาปนตาย เพราะมัวแต่คิดบำบัดทุกข์ ลุทโธ คนโลภ น กโรติ ย่อมไม่กระทำ อปจิติํ ซึ่งความยำเกรง โลภาภิภูตตาย เพราะความที่ถูกความอยากครอบงำ, อายูหิโต คนง่วนอยู่กับการงาน น กโรติ ย่อมไม่กระทำ อปจิติํ ซึ่งความยำเกรง อตฺถสาธนตาย เพราะมุ่งแต่จะให้สำเร็จสิ่งที่ต้องการ. มหาราช มหาบพิตร อิเม โข ทฺวาทส ชนา ชนทั้งหลาย ๑๒ เหล่านี้ แล น กโรติ ย่อมไม่กระทำ อปจิติํ ซึ่งความยำเกรง. จ ปน ก็แต่ว่า สา ปปฏิกา สะเก็ดหินนั้น ภิชฺชิตฺวา แตกแล้ว ปาสาณสมฺปหาเรน เพราะการกระทบกับแผ่นหิน  อนิมิตฺตกตทิสา มีทิศอันมิได้กระทำซึ่งอันกำหนดหมายไว้ ปตมานา เมื่อกระเด็นไป เยน วา เตน วา รอบๆด้าน ปติตา ตกแล้ว ปาเท โดนพระบาท ภควโต ของพระผู้มีพระภาค.

พระนาคเสน ขอถวายพระพร คน ๑๒ จำพวกเหล่านี้ ย่อมไม่รู้จักทำความยำเกรง ๑๒ จำพวกอะไรบ้าง ได้แก่ ๑. รตโต คนกำหนัด ย่อมไม่รู้จักทำความยำเกรงด้วยอำนาจแห่งราคะ๒.ทุฏโฐ คนโกรธ ย่อมไม่รู้จักทำความยำเกรงด้วยอำนาจแห่งโทสะ ๓. มุฬโห คนหลง ย่อมไม่รู้จักทำความยำเกรงด้วยอำนาจแห่งโมหะ ๔. อุนนนโต คนจองหอง ย่อมไม่รู้จักทำความยำเกรงด้วยอำนาจแห่งมานะ ๕.นิคคุโณ คนเนรคุณ ย่อมไม่รู้จักทำความยำเกรงเพราะหาความแตกต่างมิได้ ๖. อติถทโธ คนแข็งกระด้าง ย่อมไม่รู้จักทำความยำเกรงเพราะหาความรู้จักหักห้ามใจมิได้ ๗. หีโน คนเลว ย่อมไม่รู้จักทำความยำเกรงเพราะมีสภาวะแห่งคนเลว ๘.วจนกโร  คนคอยทำตามคำสั่ง ย่อมไม่รู้จักทำความยำเกรงเพราะหาความเป็นอิสระมิได้ ๙. ปาโป คนชั่วช้า ย่อมไม่รู้จักทำความยำเกรงเพราะหาความตระหนี่ ๑๐. ทุกขาปิโต คนเปี่ยมด้วยความทุกข์ ย่อมไม่รู้จักทำความยำเกรงเพราะมัวแต่คิดบำบัดทุกข์ ๑๑.ลุทโธ คนโลภ ย่อมไม่รู้จักทำความยำเกรงเพราะความที่ถูกความอยากครอบงำ ๑๒. อายูหิโต คนง่วนอยู่กับการงาน ย่อมไม่รู้จักทำความยำเกรงเพราะมุ่งแต่จะให้สำเร็จสิ่งที่ต้องการ, ขอถวายพระพร คน ๑๒ จำพวกเหล่านี้ ไม่รู้จักทำความยำเกรง ก็แต่ว่า สะเก็ดหิน ปริแตกเพราะการกระทบกัน แห่งก้อนหิน มิได้ทำหมายทิศไว้ กระเด็นไปรอบด้าน กระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาค

 

‘‘ยถา วา ปน, มหาราช, สณฺหสุขุมอณุรโช อนิลพลสมาหโต อนิมิตฺตกตทิโส เยน วา เตน วา อภิกิรติ, เอวเมว โข, มหาราช, สา ปปฏิกา ปาสาณสมฺปหาเรน ภิชฺชิตฺวา อนิมิตฺตกตทิสา เยน วา เตน วา ปตมานา ภควโต ปาเท ปติตาฯ ยทิ ปน, มหาราช, สา ปปฏิกา ปาสาณโต วิสุํ น ภเวยฺย, ตมฺปิ เต เสลา ปาสาณปปฏิกํ อุปฺปติตฺวา คณฺเหยฺยุํฯ เอสา ปน, มหาราช, ปปฏิกา น ภูมฏฺฐา น อากาสฏฺฐา, ปาสาณสมฺปหารเวเคน ภิชฺชิตฺวา อนิมิตฺตกตทิสา เยน วา เตน วา ปตมานา ภควโต ปาเท ปติตาฯ

มหาราช มหาบพิตร วา ปน ก็หรือว่า สณฺหสุขุมอณุรโช ขี้ฝุ่นละอองอย่างละเอียด อนิลพลสมาหโต อันถูกกำลังลมพัด อนิมิตฺตกตทิโส มีทิศอันมิได้กระทำซึ่งเครื่องหมาย) อภิกิรติ ย่อมกระจัดกระจาย เยน วา เตน วา ทางทิศใดทิศหนึ่ง ยถา ฉันใด, มหาราช มหาบพิตร สา ปปฏิกา สะเก็ดหินนั้น ภิชฺชิตฺวา แตกแล้ว ปาสาณสมฺปหาเรน เพราะการกระทบกับแผ่นหิน  อนิมิตฺตกตทิ มีทิศอันมิได้กระทำซึ่งอันกำหนดหมายไว้ปตมานา เมื่อกระเด็นไป เยน วา เตน วา ข้างใดข้างหนึ่ง ปติตา ตกแล้ว ปาเท โดนพระบาท ภควโต ของพระผู้มีพระภาค เอวเมว โข ฉันนั้นนั่นเทียว แล. มหาราช มหาบพิตร ยทิ ถ้าว่า สา ปปฏิกา สะเก็ดหินนั้น น ภเวยฺย มิได้มี วิสุํ แยก ปาสาณโต จากก้อนหิน ไซร้, เต เสลา ก้อนหิน (๒ ก้อน) เหล่านั้น อุปฺปติตฺวา ผุดขึ้นแล้ว คณฺเหยฺยุํ พึงรับไว้ ตมฺปิ ปาสาณปปฏิกํ ซึ่งสะเก็ดแห่งก้อนหินแม้นั้น. มหาราช มหาบพิตร ปน ก็ เอสา ปปฏิกา สะเก็ดหินนั้น น ภูมฏฺฐา ตั้งอยู่บนแผ่นดิน หามิได้, น อากาสฏฺฐา ลอยอยู่ในอากาศหามิได้, ภิชฺชิตฺวา แตกแล้ว ปาสาณสมฺปหารเวเคน ด้วยการกระทบกับแห่งก้อนหิน อนิมิตฺตกตทิสา มีทิศอันมิได้กระทำซึ่งอันกำหนดหมายไว้ ปตมานา เมื่อตกไป เยน วา เตน วา ข้างใดข้างหนึ่ง ปติตา จึงตกไป ปาเท ที่พระบาท ภควโต ของพระผู้มีพระภาค.

ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนว่า ขี้ฝุ่นละอองอย่างละเอียด ถูกกำลังลมพัด มิได้ทำหมายทิศไว้ กระจัดกระจายไปรอบด้าน ฉันใด ขอถวายพระพร สะเก็ดหินนั้นปริแตก เพราะแรงกระทบกันแห่งศิลา มิได้ทำหมายทิศไว้ กระเด็นไปรอบด้าน กระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาค ฉันนั้นเหมือนกัน ขอถวายพระพร ก็ถ้า สะเก็ดหินนั้น ไม่พึงปริแยกจากก้อนหิน หิน ๒ ก้อนนั้น ผุดขึ้นมารับก้อนหินแม้นั้น ขอถวายพระพร สะเก็ดหินนั้น ไม่ติดอยู่บนพื้นดิน ไม่ติดอยู่ในอากาศ ปริแตกเพราะแรงกระแทกแห่งก้อนหิน มิได้ทำหมายทิศไว้ กระเด็นตกไปรอบด้าน กระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาค

 

 ‘‘ยถา วา ปน, มหาราช, วาตมณฺฑลิกาย อุกฺขิตฺตํ ปุราณปณฺณํ อนิมิตฺตกตทิสํ เยน วา เตน วา ปตติ, เอวเมว โข, มหาราช, เอสา ปปฏิกา ปาสาณสมฺปหารเวเคน อนิมิตฺตกตทิสา เยน วา เตน วา ปตมานา ภควโต ปาเท ปติตาฯ อปิ จ, มหาราช, อกตญฺญุสฺส กทริยสฺส เทวทตฺตสฺส ทุกฺขานุภวนาย ปปฏิกา ภควโต ปาเท ปติตา’’ติฯ

มหาราช มหาบพิตร วา ปน ก็หรือว่า ปุราณปณฺณํ ใบไม้เก่า วาตมณฺฑลิกาย อันลมหัวด้วน[5] อุกฺขิตฺตํ พัดขึ้นแล้ว อนิมิตฺตกตทิโส มีทิศอันมิได้กระทำซึ่งอันกำหนดหมายไว้ ปตติ ย่อมตกไป เยน วา เตน วา ทางทิศใดทิศหนึ่ง ยถา ฉันใด, สา ปปฏิกา สะเก็ดหินนั้น ภิชฺชิตฺวา แตกแล้ว ปาสาณสมฺปหาเรน เพราะการกระทบกับแผ่นหิน  อนิมิตฺตกตทิสา มีทิศอันมิได้กระทำซึ่งอันกำหนดหมายไว้ ปตมานา เมื่อกระเด็นไป เยน วา เตน วา ข้างใดข้างหนึ่ง ปติตา ตกแล้ว ปาเท โดนพระบาท ภควโต ของพระผู้มีพระภาค เอวเมว โข ฉันนั้นนั่นเทียว แล ดังนี้. มหาราช มหาบพิตร อปิ จ อีกอย่างหนึ่ง ปปฏิกา สะเก็ดหิน ปติตา ตกแล้ว ปาเท ที่พระบาท ภควโต ของพระผู้มีพระภาค ทุกฺขานุภวนาย เพื่อการเสวยทุกข์ เทวทตฺตสฺส แห่งพระเทวทัต อกตญฺญุสฺส ผู้ไม่รู้จักคุณอันพระผู้มีพระภาคทรงกระทำให้แล้ว กทริยสฺส ผู้ชั่วช้า ดังนี้.

ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนว่า ใบไม้เก่า ๆ ถูกลมหัวด้วนพัดขึ้น มิได้ทำหมายทิศไว้ ตกไปรอบด้าน ฉันใด ขอถวายพระพร สะเก็ดหินนั้น มิได้ทำหมายทิศไว้ เพราะแรงกระแทกแห่งก้อนหิน กระเด็นตกไปรอบด้าน กระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาค ฉันนั้นเหมือนกัน ขอถวายพระพร อนึ่ง สะเก็ดหิน กระทบที่พระบาทของพระผู้มีพระภาค เพื่อให้พระเทวทัตต์ผู้ชั่วช้า เป็นคนอกตัญญู ได้เสวยทุกข์

 

‘‘สาธุ, ภนฺเต นาคเสน, เอวเมตํ ตถา สมฺปฏิจฺฉามี’’ติฯ

มิลินฺโท ราชา พระเจ้ามิลินท์ อาห ตรัสถามแล้ว อิติ ว่า ภนฺเต นาคเสน ข้าแต่พระนาคเสนผู้เจริญ เอวํ = สพฺพํ วจนํ เอวํ สภาวโต โหติ คำอธิบายทั้งปวง โหติ ย่อมมี สภาวโต ตามความเป็นจริง เอวํ อย่างนี้, เอตํ = สพฺพํ เหฏฺฐาวจนํ ตยา วุตฺตํ ยถา โหติ,  ตํ สมฺปฏิจฺฉาม, สพฺพํ เหฏฺฐาวจนํ ถ้อยคำข้างต้นทั้งปวง ตยา อันท่าน วุตฺตํ กล่าวแล้ว โหติ ย่อมมี ยถา โดยประการใด, อหํ ข้าพเจ้า สมฺปฏิจฺฉามิ ขอน้อมรับไว้ ตํ วจนํ ซึ่งคำนั้น ตถา ด้วยประการนั้น ดังนี้.

พระเจ้ามิลินท์ ดีจริง พระคุณเจ้านาคเสน ข้าพเจ้าขอยอมรับคำ ตามที่ท่านกล่าวมานี้.

ปาทสกลิกาหตปญฺโห อฏฺฐโมฯ

๘. ปาทสกลิกาหตปญฺโห

ปสาทกลิกาหตปัญหา

อฏฺฐโม ลำดับที่ ๘ นิฏฺฐิโต จบแล้ว

ปาทสกิลกาหตปัญหาที่ ๘ จบ[1] วิ.จุ. มหาจุฬาเตปิฏก ๗/๓๔๑/๑๓๑ (โดยความ)

[2] ข้าพเจ้ามองว่าเป็น กิริยาปรามาส รับกับ เอตํ ในคำว่า อตฺเถตํ จึงเพิ่ม ยํ ให้เป็นกริยาปรามาส

[3] ในประโยคนี้ อตฺถิ นี้เป็นนิบาต ใช้ในอรรถปฐมาวิภัตติ เพราะฉะนั้น จึงใช้เป็นวิเสสนะของ เอตํ การณํ, ก็ความเป็นนิบาตนี้ สัททนีติ สุตตมาลา กล่าวไว้ในสูตรที่ ๑๙๗ อุปสคฺคนิปาตา จ.ก็ อุปสัคและนิบาต มีชื่อว่า ลิงค์ (เป็นคำนาม) เช่น ปติ, อตฺถิ, สกฺกา เป็นต้น. และในวุตติของสูตรที่ ๕๗๗ (ว่า ลิงฺคตฺเถ ปฐมา ลงปฐมาวิภัตติ ในความหมายว่าเป็นคำนาม) ท่านกล่าวว่า อตฺถิ สกฺกา ลพฺภา ห อหอิจฺเจวมาทโย เกจิ นิปาตา จ. พึงลงปฐมาวิภัตติท้ายบทนิบาตบางตัว เช่น อตฺถิ, สกฺกา, ลพฺภา, ห และ อห. และ ในวุตติของสูตร ๔๔๘ แสดงการลบวิภัตติท้ายนิบาต (อตฺถิขีรา เป็นต้น), นีติ.สุตฺต แสดงการลงวิภัตติท้ายอตฺถิ ศัพท์.   และอีกหลายๆสูตร ที่แสดงว่า อตฺถิ เป็นได้ทั้งอาขยาตบทและนิปาตบท. เพราะเหตุนั้น อตฺถิ ศัพท์ที่เป็นนิบาตมีอยู่.

[4] เยน วา เตน วา ในที่นี้ มีความหมายเท่ากับ อนิยเมน ไม่กำหนด (มิลิน.ล้านนา) ความหมาย คือ สะเก็ดหินแตกกระจายไปรอบทิศจึงกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาค.

[5] ฉบับมมก. แปลว่า ลมบ้าหมู