ธัมมปาลิสิกขาสาระ

“ธัมมปาลิสิกขาสาระ” 
สร้างสรรสาระในคัมภีร์ต่าง  ๆ 

สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกชมรมทุกท่าน.

          จุลสารฉบับนี้ เป็นฉบับแรกที่ทดลองออกมาเพื่อหยิบยกเอาเนื้อหาสาระในคัมภีร์ต่าง  ๆ ที่พวกเราไม่ใคร่จะได้มีโอกาสพบเห็นเท่าไรนัก แล้วนำมาแปลออกมาสู่สายตาของเพื่อนสมาชิกชมรม “ธัมมปาลิสิกขา” ที่ข้าพเจ้าจัดทำไว้ในเวบบล๊อก ภายใต้ชื่อว่า "ชมรมธัมมปาลิสิกขา" ที่หมายถึง การศึกษาสาระแห่งพระธรรมจากคัมภีร์ภาษาบาลี

          ว่ากันไปแล้ว คัมภีร์ต่าง ๆ ที่ยังไม่เคยมีใครนำมาพินิจพิจารณานั้น ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งที่มันเป็นสื่อธรรมที่แฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาของบรรพชน แต่ได้ถูกซ่อนไว้อยู่ในตู้แห่งความลึกลับ จึงไม่มีโอกาสแสดงโฉมให้คนชั้นพวกเราได้ยลกันเท่าไร. เอาเถิด ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่คัมภีร์หลัก ๆ เช่นพระไตรปิฎกและอรรถกถา ก็ตามที แต่กระนั้น ก็จัดว่า เป็นงานวรรณกรรมชั้นครู โดยแท้เทียว. เพราะถือว่าเป็นผลงานการวิจัยและค้นคว้าพระไตรปิฎกเป็นต้น สำหรับอาจารย์ผู้ชำนาญทางพระไตรปิฎกและอรรถกถาในยุคโบราณทีเดียว.

         ข้าพเจ้า จะได้นำคัมภีร์ต่าง ๆ ดังกล่าวมาเสนอแก่ท่านทั้งหลาย โดยจะเป็นการแปลคัมภีร์นั้นๆ มาให้ทดลองได้ศึกษากัน สำหรับแนวคิดก็คงได้แก่ นำคัมภีร์ที่ไม่ใช่อรรถกถา - ฏีกาพระไตรปิฎกโดยตรง แต่เป็นปกรณ์จำพวกสังเขปอรรถกถา ที่ไม่ค่อยพบเห็นกันเท่าใด เช่น คัมภีร์มิลินทปัญหาและอรรถกถาฏีกา,  นมักการและนมักการฏีกา, อภิธัมมัตถสังคหทีปนีฎีกา เป็นต้น มาแสดงไว้วันละ ๒ – ๔ คัมภีร์ ๆ ละ ๒ – ๓ หน้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ในการศึกษาในแต่ละวัน แต่ละช่วง.

          หวังว่า ท่านผู้อ่านคงให้เกียรติติดตามผลงานของเรา ในลำดับต่อไป


“ชมรมธัมมปาลิสิกขา” 
สมภพ สงวนพานิช
ผู้จัดทำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น